Vertrouwen. Voor TR-IBU is dat ene woord het ALLERbelangrijkste. Zonder vertrouwen in TR-IBU kan een ondernemer niet authentiek en oprecht zijn. En zonder dat werkt Native Branding niet. Zo simpel is het.

Het is niet voor niets dat iedereen altijd zijn of haar geheimen deelt met Francien. Mensen weten: daar ligt mijn verhaal op een veilige plek. TR-IBU doet er dan ook alles aan om betrouwbaar te zijn. In alles, ook in de manier waarop TR-IBU omgaat met persoonsgegevens en andere gevoelige informatie van (potentiële) klanten, samenwerkingspartners en medewerkers.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, internationaal GDPR) zijn alle bedrijven verplicht hun werkwijze in deze te beschrijven. TR-IBU doet dat in alle openheid, zie ons reglement bescherming persoonsgegevens onderaan deze pagina.

Maar omdat niet iedereen alle kleine lettertjes leest, een paar belangrijke punten uitgelicht:
1. TR-IBU werkt alleen met externe partijen die (minimaal) GDPR-compliant zijn.
2. De gegevens uit de Native Brand test worden enkel functioneel gebruikt door TR-IBU zelf, en opgeslagen in één document dat beveiligd is met een wachtwoord.
3. Alle gegevens van klanten (waaronder hun Native Brand strategie) worden opgeslagen op de eigen server van TR-IBU, die eveneens beveiligd is.
4. TR-IBU maakt enkel gebruik van een eigen, beveiligd wifi-netwerk.
5. Alle (potentiële) samenwerkingspartners en medewerkers van TR-IBU tekenen onderstaand reglement.
6. De werkwijzen van TR-IBU zijn conform de eisen van de AVG, en opgesteld door een jurist.

Mocht er – om wat voor reden dan ook – toch iets zijn dat je hierover kwijt wilt, laat het dan weten via info@tr-ibu.nl.

In aanvulling op onderstaand reglement, nog even dit. TR-IBU maakt gebruik van alle communicatiemogelijkheden die de moderne tijd met zich meebrengt. Telefoon, Skype, WhatsApp, LinkedIn, Facebook, Instagram, Google en Wetransfer. TR-IBU gaat er vanuit dat gebruikers van deze media – dus ook haar (potentiële) klanten, samenwerkingspartners en medewerkers – hun eigen verantwoordelijkheid kennen en nemen in het gebruik ervan. In ieder geval zal TR-IBU zelf al het mogelijke doen om het vertrouwen van de (toekomstige) leden van ‘the TR-IBE’ niet te schaden.

This is a tribe of Native Trust. Voel je welkom.Reglement bescherming persoonsgegevens TR-IBU

Artikel 1: Toepassingsbereik
1. Dit reglement is van toepassing binnen de organisatie van TR-IBU Native Branding (hierna: TR-IBU) en heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van cliënten, derde partijen, medewerkers en sollicitanten.
2. Dit reglement is van toepassing op iedere digitale en analoge verwerking van persoonsgegevens binnen TR-IBU.

Artikel 2: Doel van de verwerking
1. TR-IBU verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens met de volgende doelen:
a. bepaling brand archetype (deelnemers Native Brand Test)
b. aanmelding mailinglijst (deelnemers Native Brand Test)
c. facturatie, registratie en toegang Native Brand programma (klanten)
d. input Native Brand strategie (klanten)
e. lidmaatschap the TR-IBE (klanten, samenwerkingspartners en medewerkers)
2. De persoonsgegevens zullen door TR-IBU slechts voor deze doelen worden verwerkt.

Artikel 3: Categorieën van betrokkenen
1. TR-IBU verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de volgende categorieën van betrokkenen:
a. deelnemers Native Brand Test
b. klanten
c. (potentiële) samenwerkingspartners en medewerkers

Artikel 4: Soorten persoonsgegevens
1. TR-IBU verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:
a. Naam, e-mailadres, telefoonnummer, titel, antwoorden en uitslag Native Brand test (deelnemers Native Brand test)
b. Idem als a., plus adresgegevens, opdrachten (tekst en beeld), verslagnotities en Native Brand strategie (klanten)
c. Idem als a., plus zakelijke gegevens nodig voor uitbetaling geleverde diensten

Artikel 5: Soorten verwerking
1. TR-IBU voert ten aanzien van de persoonsgegevens de volgende verwerkingen uit:
a. De gegevens uit de Native Brand test (zie artikel 4.1.a), worden opgeslagen op de servers van Riddle.com. Riddle is GDPR-compliant, zie: https://www.riddle.com/blog/riddle-gdpr-compliant-quiz-maker
b. Deze gegevens worden dagelijks gedownload en verwerkt in een scoreformulier van TR-IBU
c. Deze gegevens (zie artikel 4.1.a), worden geimporteerd in ActiveCampaign. Meer over ActiveCampaign en GDPR zie:
https://www.activecampaign.com/blog/activecampaign-gdpr-update-december-2017
d. De gegevens van klanten (zie artikel 4.1.b) worden bewaard in diverse documenten op de server van TR-IBU
e. De gegevens van (potentiële) samenwerkingspartners (zie artikel 4.1.c) worden bewaard in diverse documenten op de server van TR-IBU 

Artikel 6: Toestemming van de betrokkenen
1. Door het deelnemen aan de Native Brand test, het volgen van een programma van TR-IBU of het aangaan van een samenwerkings- of arbeidsovereenkomst verleent de betrokkene TR-IBU toestemming om zijn persoonsgegevens te verwerken.
2. Indien TR-IBU persoonsgegevens ontvangt van een ander dan de betrokkene, zal zij veronderstellen dat deze persoonsgegevens worden verstrekt met toestemming van de betrokkene.
3. De toestemming zoals genoemd in lid 1 van dit artikel kan tevens worden verleend door de gemachtigde van de betrokkene.
4. De toestemming zoals genoemd in lid 1 kan te allen tijde door de betrokkene, dan wel zijn gemachtigde, worden ingetrokken.

Artikel 7: Verantwoordelijkheid en beheer
1. TR-IBU is verantwoordelijk voor de correcte verwerking van de persoonsgegevens en treft daarvoor, gelet op de stand van de techniek, passende technische en organisatorische maatregelen. Deze maatregelen bestaan uit:
a. TR-IBU werkt enkel met leveranciers die minimaal GDPR-compliant zijn
b. Samenwerkingspartners en medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens, tekenen voor aanvang van hun werkzaamheden dit reglement en worden daarmee verondersteld op de hoogte te zijn van én akkoord met de inhoud en de strekking
c. Het scoreformulier zoals genoemd in artikel 5.1.b. is beveiligd met een wachtwoord, de in hetzelfde artikel genoemde downloads worden direct na gebruik verwijderd van de server
d. De server van TR-IBU is beveiligd met een wachtwoord
e. TR-IBU werkt enkel op eigen, beveiligde wifi-netwerken
2. Het is werknemers en samenwerkingspartners van TR-IBU uitdrukkelijk niet toegestaan, behoudens instemming van de directie, om fysieke documenten of dossiers buiten het kantoor te brengen. Indien de directie toestemming verleent, worden er tevens afspraken gemaakt over de wijze van opslaan en het tijdstip van terugbrengen van de fysieke documenten en dossiers.
3. Het is werknemers en samenwerkingspartners van TR-IBU uitdrukkelijk niet toegestaan om fysieke documenten of dossiers te scannen of te kopiëren op machines die niet in het beheer zijn van TR-IBU.
4. Het is werknemers en samenwerkingspartners van TR-IBU uitdrukkelijk niet toegestaan om digitale persoonsgegevens te verzenden naar hun persoonlijke e-mailadres.
5. Indien zich een incident voordoet ten gevolge waarvan een inbreuk op de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die door TR-IBU verwerkt worden wordt gevreesd, zal TR-IBU dit incident zo spoedig mogelijk melden bij het autoriteit persoonsgegevens en de betrokkene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.
6. Voor het beheer van de verwerking van de persoonsgegevens stelt TR-IBU een beheerder aan.
7. Indien de verwerking van de persoonsgegevens namens TR-IBU wordt uitgevoerd door een derde partij, draagt TR-IBU, door middel van een verwerkersovereenkomst met deze derde partij, er zorg voor dat op deze derde partij een vergelijkbare verplichtingen ten aanzien van de beveiliging van de verwerking komt te rusten als die op haar zelf rust.

Artikel 8: Bewaartermijn
1. TR-IBU bewaart persoonsgegevens van klanten en derde partijen die bij een opdracht betrokken zijn voor de duur van de verstrekte opdracht en voor een termijn van ten hoogste 7 jaren na het eindigen van de opdracht.
2. TR-IBU bewaart persoonsgegevens van medewerkers voor de duur van de arbeidsovereenkomst en voor een termijn van ten hoogste 2 jaren na het eindigen van de arbeidsovereenkomst, behoudens de persoonsgegevens waarvoor op grond van fiscale- of andere wetgeving een langere bewaartermijn vereist wordt. TR-IBU bewaart deze persoonsgegevens slechts voor de termijn die op basis van deze wetgeving wordt vereist.
3. TR-IBU bewaart persoonsgegevens van sollicitanten voor de duur van de sollicitatieprocedure en voor een termijn van ten hoogste 4 weken na het eindigen van de sollicitatieprocedure.

Artikel 9: Rechten van de betrokkenen
1. Betrokkenen kunnen te alle tijden de volgende verzoeken bij TR-IBU indienen:
a. een verzoek tot inzien van de persoonsgegevens die TR-IBU heeft opgeslagen;
b. een verzoek tot rectificatie van de onder a. genoemde persoonsgegevens, waarin de rectificatie duidelijk door de betrokkene omschreven dient te worden;
c. een verzoek tot aanvulling van de onder a. genoemde persoonsgegevens, waarin de aanvulling duidelijk door de betrokkene omschreven dient te worden;
d. een verzoek tot verwijdering van de onder a. genoemde persoonsgegevens.
2. De onder het eerste lid genoemde verzoeken kunnen slechts per e-mail, via het e-mailadres info@tr-ibu.nl of per post, per adres John F. Kennedylaan 21, 3451 ZD Vleuten worden ingediend.
3. TR-IBU zal binnen 10 werkdagen na ontvangst het verzoek uitvoeren en de betrokkene daarvan een bevestiging toezenden, tenzij dit door onvoorziene omstandigheden niet mogelijk is. In dat geval zal TR-IBU de betrokkene berichten dat zij niet in de mogelijkheid is om aan het verzoek te voldoen en zal aan de betrokkene een nieuwe termijn mededelen waarbinnen zij alsnog aan het verzoek zal voldoen.
4. TR-IBU zal aan de onder lid 1 genoemde verzoeken geen gehoor geven als een wettelijke verplichting haar daartoe belet.
5. Indien de betrokkene inzage in de persoonsgegevens verzoekt, zoals omschreven onder lid 1 sub a van dit artikel, zal TR-IBU deze gegevens op dezelfde manier verstrekken zoals zij het verzoek heeft ontvangen. Indien het verzoek via e-mail is ingestuurd zal TR-IBU de persoonsgegevens expliciet nimmer naar een ander e-mailadres versturen dan waarvan zij het verzoek heeft ontvangen.
6. Indien de betrokkene verwijdering van de persoonsgegevens verzoekt, zoals omschreven onder lid 1 sub d van dit artikel, zal TR-IBU in haar bevestiging tevens de consequenties van de verwijdering van de persoonsgegevens omschrijven.

Artikel 10: Klachtenprocedure
1. Indien de betrokkene van mening is dat TR-IBU de persoonsgegevens onterecht en/of onzorgvuldig verwerkt kan hij een klacht indienen via het e-mailadres info@tr-ibu.nl of per post, per adres John F. Kennedylaan 21, 3451 ZD Vleuten. De klacht zal binnen 10 werkdagen door TR-IBU worden beantwoord tenzij dit door onvoorziene omstandigheden niet mogelijk is. In dat geval zal TR-IBU de betrokkene berichten dat zij niet in de mogelijkheid is om de klacht te beantwoorden en zal aan de betrokkene een nieuwe termijn mededelen waarbinnen zij alsnog de klacht zal beantwoorden.
2. Indien de betrokkene van mening is dat TR-IBU haar klacht niet correct heeft behandeld, of indien hij zich niet kan verenigen met de uitkomst van de klachtenprocedure, kan hij zich wenden tot de autoriteit persoonsgegevens.